Framtidskropp är en studie i kroppens förutsättningar när den ställs i relation till teknologi, evolution och i relation till sig själv. Kropp i detta fall innefattar inte bara den mänskliga kroppen utan också det kroppsligt relaterbara. Inom ramen för projektet Framtidskropp låter vi konstnärskap mötas i önskningar om kroppens möjliga omformning och upplösning, undersökningar av de koder och regler som skapar kroppens representation och en vandring i kroppens spår.

I Framtidskropp#1 möts fyra konstnärskap som var på sitt sätt berör frågor om kroppens varande och förskjutningar:

Berätta om det liv som din kropp har levt; uppmaningen blir utgångspunkten för Marte Edvarda Tidslevolds (f.1985, Misvær, Norge) performance Tell me more.Verket bygger på fördjupande samtal och utifrån dessa kommer Tidslevold skapa abstrakta, taktila porträtt av deltagarna i form av måttsydda dräkter. Att blicka bakåt på den egna kroppens erfarenheter och historia blir ett sätt att skapa den framtida representationen.

Hur en väljer att representera sig själv är själva råmaterialet i Jonas Westlunds (f.1982, Sandviken) verk The City of Thousand Hands. Från ett stort arkiv nedladdade spegelselfies har Westlund skapat en animation genom att frilägga händerna ur dessa. Handen som reflexmässigt greppar telefonen på ett vanemässigt sätt - när fokus hos fotografen ligger på övriga kroppsdelar eller ansiktet så framträder denna kroppsdel intressant i kontexten. Det som återstår är handens förvrängda gester.

Handens gester återkommer även hos Kristoffer Palmgren (f. 1986, Jät) i verket Superman. Avgjutningar av konstnärens hand i den ikoniska superhjälte-posen har koloniserats av mikroorganismer från olika platser. Alla större levande organismer har ett eget ekosystem av mikrober på och i sig och genom att odla ut dem kan enskilda individers unika fauna synliggöras. Med verket vill Kristoffer Palmgren påvisa dessa spännande organismer och ekosystem som finns mitt ibland oss och faktumet att människokroppen är mer av en stor mikrob boplats än en egen individ.

Det subtila spåret efter kroppens gester är närvarande i Sofi Lardner Häggströms (f. 1972, Stockholm) The Eerie series. En pågående serie oljemålningarna, utan förlaga och i olika storlek, som tillkommit ur ett behov att få utlopp för en välbekant handling; som om gesten att måla fäst sig i muskelminnet och resulterar i handens val för stunden.Framtidskropp is a study of the body’s conditions when placed in relation to technology, evolution, and in relation to itself.
Body, in this case, is not just the human body but all that is bodily relatable. Within the framework of the project Framtidskropp, artists meet in their desire for a possible reshaping and dissolution of the human body, examining the codes and rules that determine its representation and following the path of the body's traces.

In Framtidskropp#1 four artists will participate, each one of them has their own way of referring to the body's being and displacements:

Tell me about the life your body has lived; this request is the starting point for Marte Edvarda Tidslevolds (b. 1985 Misvær, Norge) performance Tell me more. The work will be based on in-depth conversations and from them, Tidslevold will create abstract, tactile portraits in the form of individually body-sized costume. To look back on its own body's experience and history becomes a way to create a future representation of it.

How one chose to represent oneself, constitutes the raw material in Jonas Westlund’s (b. 1982, Sandviken) work The City of Thousand Hands. From a large archive of downloaded mirror selfies, Westlund has created an animation by exposing the hands out of the images. The hand that instinctively grabs the telephone in a habitual manner; when the photographer's focus lies on other body parts or the face, the hand appears interesting in the context. What remains is the hand’s distorted gestures.

The hand's gestures are also present in Kristoffer Palmgren’s (b. 1986, Jät) work Superman. The artist has made castings of his hand when doing the iconic superhero pose, which then has been colonized by microorganisms from various locations. All major living organisms have their own ecosystem of microbes and by cultivating them, the unique fauna of each individual can be made visible. With this work, Palmgren wants to demonstrate the fascinating organisms and ecosystems that are in the midst of us and the fact that the human body is more of a large microbial habitation than a separate individual.

The subtle trace of the body's gestures is present in Sofi Lardner Häggströms (b. 1972, Stockholm) The Eerie series. An ongoing series of oil paintings, without origin and in different sizes, which have emerged from a need to carry through a well known action; just as if the gesture of painting has attached itself into the muscle memory and results in the hand's choice for the moment.


Curators: Ann-Catrin Olsson & Filippa Nilsson Kallhed | Graphic Design: Johanna Tham
All photos by Ann-Catrin Olsson

The Eerie Series

The Eerie Series

Jonas Westlund
The City Of Thousand Hands

Marte Edvarda Tidslevold
Tell me more

Kristoffer Palmgren
Superman